A. 02/KK-TNCN
B. 03/KK-TNCN
C. 04/KK-TNCN
D. 05/KK-TNCN
A. Đúng
B. Sai
A. Trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
B. Từ 10 triệu đồng tính theo từng lần trúng thưởng
C. Trên 10 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
D. a & c điều sai
A. Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế
B. Là thời điểm tổ chức, cá nhân xác định số liệu trên sổ sách kế toán
C. Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập, nộp số tiền thuế TNCN đã khấu trừ
D. Cả a và b đều đúng
A. Không phải chịu thuế.
B. Phải chịu thuế khi tính thuế TNCN
C. Được miễn một phần.
D. Tất cả đều sai.