A. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
B. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Thu nhập chịu thuế và thuế suất
B. Thu nhập tính thuế và thuế suất
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
A. Đúng
B. Sai
A. Giá chuyển nhượng là phù hợp giá thị trường .
B. Giá thỏa thuận giữa bên mua và bên bán
C. Giá mua trên hợp đồng phù hợp giá thực tế thời điểm mua; chi phí liên quan có hoá đơn, chứng từ theo luật định .
D. Đồng thời cả a và b .
A. 19.130.000 đồng
B. 82.600.000 đồng
C. 82.800.000 đồng
D. Tất cả đều sai