A. Ngày cuối cùng của kỳ lương.
B. Thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động.
C. câu A và B là đúng
A. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
B. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ.
B. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (đã bao gồm tiền thuê nhà).
C. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
A. 82.600.000 đồng
B. 82.800.000 đồng
C. 19.310.000
D. 19.130.000 đồng
A. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
B. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNC
C. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 07/KK-TNCN
D. Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 04/KK-TNCN
E. Hàng tháng không cần phải nộp, mà khi Quyết toán TNCN năm, phải nộp Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN