A. Là thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
B. Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
C. Cả hai câu trên đều đúng
A. Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.
B. Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Ngày cuối cùng của kỳ lương.
B. Thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động.
C. câu A và B là đúng
A. Chỉ giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không giảm trừ cho người phụ thuộc.
B. Không được giảm trừ gia cảnh.
C. Được giảm trừ gia cảnh, nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
D. Nếu đã có mã số thuế TNCN
A. Đúng
B. Sai