A. Không phải nộp thuế TNCN
B. Phải nộp thuế TNCN, nếu rút lợi nhuận ra khỏi công ty
C. Phải nộp thuế TNCN, nếu thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
D. Câu B và C đúng
A. Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định
B. Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định
C. Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế
A. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ.
B. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (đã bao gồm tiền thuê nhà).
C. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
A. Nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
B. Nhà ở, đất ở này được chuyển nhượng lần đầu tiên.
C. Cá nhân chuyển nhượng lần đầu tiên.
D. Tât cả đều sai.
A. Miễn toàn bộ thu nhập trong ngày nghĩ hoặc ngày lễ
B. Không được miễn
C. 20.000 đ/ giờ
D. 40.000 đ/ giờ