A. Miễn toàn bộ thu nhập trong ngày nghĩ hoặc ngày lễ
B. Không được miễn
C. 20.000 đ/ giờ
D. 40.000 đ/ giờ
A. Đúng
B. Sai
A. Chỉ cần mẩu 02/KK-TNCN là đủ
B. 02/KK-TNC và 03/KK-TNCN
C. 02/KK-TNCN và 04/KK-TNCN
D. 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN
E. 02/KK-TNCN và 07/KK-TNCN
A. Đúng
B. Sai
A. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ.
B. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (đã bao gồm tiền thuê nhà).
C. Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).