A. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam
B. Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam
C. Cả hai phương án trên
A. 550
B. 470
C. 400
D. 80
A. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
B. Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai
A. 2.070 triệu đồng
B. 2.150 triệu đồng
C. 2.500 triệu đồng
D. Số khác
A. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được.
B. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
C. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.
D. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong vòng 1 năm kể tử ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng