A. Đúng
B. Sai
A. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
B. Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai
A. 14 tỷ
B. 16 tỷ
C. 30 tỷ
A. 48 triệu đồng
B. 200 triệu đồng
C. 248 triệu đồng
D. Số khác
A. Không phải nộp.
B. Phải nộp thuế TNDN, Công ty Hoàng Gia Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.
C. Không phải nộp, vì Giá trị tài sản tăng do đánh giá lại khi sáp nhập đã chuyển cho đơn vị mới.
D. Phải nộp khoản thuế này, Công ty Việt Luật phải có nghĩa vụ kê khai và nộp số thuế trên.