A. Không được kết chuyển lỗ, nếu quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
B. Kết chuyển lỗ phải thực hiện liên tục, và được phép chuyển lỗ nếu số lỗ chưa quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh số lỗ. (đối với năm 2009 trở về sau).
C. Phải lập kế hoạch chuyển lỗ đăng ký với cơ quan quản lý thuế, mới được phép chuyển lỗ (đối với những năm 2008 trở về trước).
D. Tất cả đều đúng.
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Thuộc dối tượng được ưu đãi theo quy định của pháp luật
B. Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai
C. Cả hai trường hợp trên đều sai
D. Cả hai trường hợp trên đều đúng