A. Không được tính vào chi phí được trừ.
B. 450 triệu
C. 1.200 triệu
D. 750 triệu
A. Tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí được trừ
B. Tối đa không quá 15% tổng số các khoản chi phí được trừ
C. Tối đa không quá 20% tổng số các khoản chi phí được trừ
D. Không khống chế mức tối đa.
A. 10% tổng số chi phí được trừ.
B. 15% tổng số chi phí được trừ, đối với doanh nghiệp mới trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập. ( áp dụng cho DN được thành lập từ ngày 01/01/2009 trở về sau).
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai
A. DN được phép trích 10% lợi nhuận trước thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
B. DN được phép trích 10% lợi nhuận sau thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
C. DN được phép trích 10% doanh thu hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
D. DN được phép trích 15% lợi nhuận trước thuế hàng năm để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
A. Thu hồi hoá đơn và giữ lại đến khi giao xe sẽ giao hoá đơn đó lại cho ông Chương.
B. Chưa ghi nhận doanh thu này trong năm 2009, vì chưa chuyển giao quyền sở hữu xe cho ông Chương.
C. Ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN trong năm 2009.
D. Ghi nhận đây là khoản doanh thu nhận trước, đến khi nào chuyển giao xe cho ông Chương lúc đó sẽ ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.