A. Được, ví có hóa đơn hợp pháp cho Tòa nhà HGL Plaza.
B. Không, vì thời hạn mượn đất là 08 năm nhỏ hơn thời gian trích khấu hao của Tòa nhà HGL Plaza
C. Tất cả đều sai.
D. Được, vì Có hợp đồng thuê đất, hợp đồng xây dựng, và hóa đơn thanh quyết toán khối lượng công trình bàn giao hợp pháp.
A. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm.
B. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm.
C. Chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
D. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
E. Câu C và D đúng
A. Đúng
B. Sai
A. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
B. Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai
A. 250 triệu đồng
B. 300 triệu đồng
C. 375 triệu đồng
D. Tất cả đều sai