A. Đúng
B. Sai
A. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được.
B. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
C. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.
D. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong vòng 1 năm kể tử ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng
A. Đúng
B. Sai
A. 39,5 tỷ
B. 40 tỷ
C. 39 tỷ
D. 38 tỷ
A. 40 triệu
B. 50 triệu
C. 100 triệu
D. 66,67 triệu