A. Đúng
B. Sai
A. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân
B. Tiền lương, tiền công trả cho người lao động có ký hợp đồng lao động có thời hạn và đăng ký lao động theo đúng quy định
C. Tiền lương, tiền công doanh nghiệp không thực hiện đúng chế độ hợp đồng lao động theo đúng quy định
D. Cả a, b đều đúng.
A. Bằng ( = ) Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN (25%)
B. Bằng ( = ) (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác.
C. Bằng ( = ) Doanh thu - Giá vốn - Chi phí QLDN - Chi phí BH - Chi phí khác
D. Bằng (= )Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển)
A. 37.500.000
B. 30.000.000
C. Không phải tính và nộp thuế TNDN
A. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được.
B. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
C. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.
D. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong vòng 1 năm kể tử ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng