A. 2.000 triệu đồng
B. 2.200 triệu đồng
C. 2.700 triệu đồng
D. 2.900 triệu đồng
A. Đúng, vì 200 triệu/4năm = 50 triệu (đã trích khấu hao theo đường thằng) và khi mua máy Server có Hoá đơn GTGT hợp pháp.
B. Sai, vì máy Server được mua từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa.
C. Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiểu là 2 năm nên 200 triệu/2năm = 100 triệu
D. Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiều 2 năm và tối đa là 4 năm, đồng thời khi mua máy có Hoá đơn GTGT đầy đủ, hợp pháp nên 200 triệu/(2năm + 4năm):2 = 66,67 triệu
A. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm.
B. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm.
C. Chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
D. Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
E. Câu C và D đúng
A. 500 triệu đồng
B. 625 triệu đồng
C. 575 triệu đồng
D. Số khác
A. Phân bổ chi phí khi tính thuế TNDN cho năm 2009 là 10 tỷ/20năm = 500 triệu.
B. Không được tính toàn bộ vào chi phí trong năm 2009 khi tính thuế TNDN, phải phân bổ.
C. Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2009.
D. Toàn bộ chi phí xây dựng toà nhà được trừ khi tính thuế TNDN năm 2009.