A. Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định và được kê khai bổ sung.
B. Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn
C. Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định
D. Không được khấu trừ đầu vào.
A. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.
B. Hàng hoá gia công chuyển tiếp
C. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ
D. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.
A. A, Công ty D không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty X.
B. B, Công ty D không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng, mà Công ty X phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với dự án nhận chuyển nhượng.
C. C, Công ty D và Công ty X không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng.
D. D, Câu A và C đúng.
A. Bù trừ công nợ
B. Bù trừ giữa giá trị HHDV mua vào với giá trị HHDV bán ra
C. Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng
D. Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán
E. Câu A , B và C đúng
A. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
B. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
C. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.