A. 400 USD/người
B. 300 USD/người
C. 100 USD/người
D. Tất cả đều sai
A. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
B. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
C. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
A. Giá chuyển nhượng BĐS
B. Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất
C. Giá chuyển nhượng BĐS trừ (-)giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng
D. Giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất
A. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.
B. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT
C. Giá xât dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT
D. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT
A. A, Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển không phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.
B. B, Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.
C. C, Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển không phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, nếu đã trích khấu hao hết.
D. D, Câu B và C đúng.