A. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
B. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
C. Phân bón
D. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
A. 0%
B. Không thuộc diện chịu thuế GTGT
C. 5%
D. 10%
A. A, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT.
B. B, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên phải kê khai, tính thuế GTGT.
C. C, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên phải kê khai, tính thuế GTGT. Vì Ngân hàng ABC là người phát mại (bán) xe Ô tô.
D. D, Câu B và C đúng.
A. Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.
B. Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
C. Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
D. Tất cả các phương án trên.
A. CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.
B. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
C. CSKD quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.
D. Cả 3 trường hợp trên