A. Giá bán chưa có thuế GTGT
B. Giá bán đã có thuế GTGT
C. Giá tính thuế của HHDV cùng loại
D. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.
A. A, Xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả.
B. B, Nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.
C. C, Các khoản thù lao nhận được từ các hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tự nguyện.
D. D, Tất cả đều đúng.
A. CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.
B. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
C. CSKD quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.
D. Cả 3 trường hợp trên
A. Các loại nông sản chưa qua chế biến.
B. Các loại tài nguyên khoáng sản chưa chế biến xuất khẩu.
C. Các loại thuỷ sản do ngư dân đánh bắt chưa chế biến.
D. Tất cả đều sai
A. A, Góp vốn bằng tài sản để thành lập Doanh nghiệp.
B. B, Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong DN; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN.
C. C, Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
D. D, Tất cả đều đúng.