A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 25%
A. 1.400.000 USD
B. 1,295,000 USD
C. 805,000 USD
D. Tất cả đều sai
A. Thuế TNDN được tính riêng đối với giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu (80 triệu USD) và tính riêng đối với giá trị dịch vụ (20 triệu USD) theo từng tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
B. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì tính thuế TNDN trên tổng giá trị hợp đồng (100 triệu USD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
C. Câu A và B đều sai
D. Câu A và B đều đúng
A. Được, Nếu đáp ứng điều kiện và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán đồng thời phải Đăng ký với cơ quan thuế.
B. Không được, Nhà thầu nước ngoài chỉ nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
C. Được, Nếu chứng minh được số thuế GTGT đầu vào là hợp pháp.
D. Không được, vì Nhà thầu nước ngoài không có Pháp nhân tại việt nam.
A. 357.894,73 USD
B. 42.105,26 USD
C. 315,789.47 USD
D. Số khác