A. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
B. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.
C. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
D. Câu A và C là đúng
A. 80.000 USD
B. 20.000 USD
C. 100.000 USD
D. Số khác
A. 315,789.47 USD
B. 340,000.00 USD
C. 24,210.53 USD
D. Số khác
A. Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm là 50%
B. Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 30%
C. Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 50%
D. Vận tải, sản xuất, kinh doanh khác là 30%
E. Tât cả đều đúng
A. Thuế TNDN được tính riêng đối với giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu (80 triệu USD) và tính riêng đối với giá trị dịch vụ (20 triệu USD) theo từng tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
B. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì tính thuế TNDN trên tổng giá trị hợp đồng (100 triệu USD) với tỷ lệ thuế TNDN theo quy định.
C. Câu A và B đều sai
D. Câu A và B đều đúng