A. Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu.
B. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (100 triệu USD).
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
A. 357.894,73 USD
B. 42.105,26 USD
C. 315,789.47 USD
D.