A. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
B. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.
C. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
D. Câu A và C là đúng
A. 315,789.47 USD
B. 340,000.00 USD
C. 24,210.53 USD
D. Số khác
A. Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu.
B. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (100 triệu USD).
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
A. 10 triệu USD
B. 1 triệu USD
C. 9 triệu USD
D. 11 triệu USD
A. 80.000 USD
B. 20.000 USD
C. 100.000 USD
D. Số khác