A. 97.000 USD
B. 98.000 USD
C. 99.000 USD
D. 100.000 USD
A. 1.400.000 USD
B. 1,295,000 USD
C. 805,000 USD
D. Tất cả đều sai
A. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
B. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.
C. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam. Đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
D. Câu A và C là đúng
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 25%
A. 80.000 USD
B. 20.000 USD
C. 100.000 USD
D. Số khác