A. Đúng
B. Sai
A. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Bộ tài chính phát hành
B. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự đặt in
C. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự in
D. Bất hợp pháp.
A. Hoá đơn giả.
B. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C. Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D. Tất cả.
A. Thông tư số: 120/2002/TT-BTC
B. Thông tư số: 99/2003/TT-BTC
C. Thông tư số: 16/2010/TT-BTC
D. Thông tư số: 153/2010/TT-BTC
A. Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
B. Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
C. Người bán và người mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót; người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ nội dung cần điều chỉnh cho hoá đơn số…, ký hiệu…(đã lập sai)