A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
B. Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
C. Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A. 5 ngày
B. 10 ngày
C. 3 ngày
D. Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A. Hoá đơn giả.
B. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C. Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D. Tất cả.