A. Đúng
B. Sai
A. Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, hoá đơn xuất khẩu với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
B. Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
C. Sử dụng hoá đơn giá trị xuất khẩu cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
A. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn tự in
B. Bất hợp pháp nếu không đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế
C. Được sử dụng
D. Tất cả đều sai.
A. Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
B. Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai
C. Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót
A. 15/03/2011
B. 31/03/2011
C. 01/04/2011
D. Tât cả đều sai.