A. Hoá đơn giả.
B. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C. Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D. Tất cả.
A. Đúng
B. Sai
A. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Bộ tài chính phát hành
B. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự đặt in
C. Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự in
D. Bất hợp pháp.
A. 5 ngày
B. 10 ngày
C. 3 ngày
D. Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A. Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
B. Phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
C. Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.