A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước, hoá đơn xuất khẩu với hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài
B. Sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
C. Sử dụng hoá đơn giá trị xuất khẩu cho cả 02 hoạt động bán hàng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
A. Mua, bán, sử dụng hoá đơn đã hết giá trị sử dụng.
B. Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.
C. Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng.
D. Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.