A. 5 ngày
B. 10 ngày
C. 3 ngày
D. Ngay sau khi gửi thông báo phát hành
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Mua, bán, sử dụng hoá đơn đã hết giá trị sử dụng.
B. Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành do cơ quan thuế cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.
C. Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định và đã được cơ quan Thuế chấp nhận cho sử dụng.
D. Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác được phép sử dụng.
A. Hoá đơn giả.
B. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C. Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D. Tất cả.