A. Không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
B. Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
C. Không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
D. Cả A, B, C đều sai
A. Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
B. Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007
C. Thông tư số: 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
D. Tất cả đều sai
A. Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
B. Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009
C. Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010
A. Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp.
B. Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu tư cung cấp các dịch vụ công cộng không thuần túy theo quy định của pháp luật.
C. Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc cung cấp trực tiếp các dịch vụ hành chánh pháp lý của nhà nước cho thể nhân, pháp nhân nhằm phục vụ cho công việc quản lý hành chánh Nhà nước.
D. Tất cả đều đúng
A. Phân loại theo phương thức đánh thuế
B. Phân loại theo cơ sở tính thuế
C. Phân loại theo mức thuế
D. Phân loại theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách
E. Tât cả đều đúng