A. Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế
B. Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất khinh doanh.
C. Câu A và B đều sai
D. Câu A và B đều đúng
A. Đúng
B. Sai
A. Được, Nếu khoản chi phí đó là chi phí được trừ theo quy định.
B. Được, Nếu khoản chi phí đó nằm trong kỳ cùng với niên độ kiểm tra của cơ quan thuế.
C. Không được.
A. Theo đối tượng chịu thuế
B. Theo phương thức đánh thuế
C. Theo khả năng nộp thuế
D. Theo phương pháp tính thuế
A. Đúng
B. Sai