A. Tăng thu ngân sách nhà nước
B. Hạn chế tiêu dùng
C. Điều hòa thu nhập
D. Hạn chế nhập khẩu
A. Đúng
B. Sai
A. Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
B. Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
C. Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
A. Nó làm giảm thu nhập cá nhân
B. Nó ảnh hưởng tới cầu có khả năng thanh toán của cá nhân
C. Nó không cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
D. Nó cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
A. Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
B. Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
C. Điều tiết nền kinh tế
D. Tât cả đều đúng