A. Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
B. Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
C. Điều tiết nền kinh tế
D. Tât cả đều đúng
A. Không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
B. Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
C. Không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
D. Cả A, B, C đều sai
A. Được, Nếu khoản chi phí đó là chi phí được trừ theo quy định.
B. Được, Nếu khoản chi phí đó nằm trong kỳ cùng với niên độ kiểm tra của cơ quan thuế.
C. Không được.
A. Tiền nợ thuế, tiền truy thu thuế, tiền thuế phát sinh, tiền phạt
B. Tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế, tiền phạt
C. Tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế
D. Tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh
A. Đến khi nào hoàn tất việc cưỡng chế.
B. 1 năm
C. 6 tháng
D. 3 tháng
E. 3 năm