A. Tiền nợ thuế, tiền truy thu thuế, tiền thuế phát sinh, tiền phạt
B. Tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế, tiền phạt
C. Tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế
D. Tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh
A. Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
B. Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Việt nam.
C. Thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.
D. Tất cả các câu đều sai
A. Nó làm giảm thu nhập cá nhân
B. Nó ảnh hưởng tới cầu có khả năng thanh toán của cá nhân
C. Nó không cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
D. Nó cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
A. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo quy định.
B. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
C. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.
D. Tất cả đều đúng
A. Tên gọi
B. Người nộp thuế; Đối tượng chịu thuế; Căn cứ tính thuế
C. Ưu đãi thuế
D. Câu A và B đúng
E. Câu A, B và C là đúng