A. Tiền nợ thuế, tiền truy thu thuế, tiền thuế phát sinh, tiền phạt
B. Tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế, tiền phạt
C. Tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế
D. Tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh
A. Bộ Tài chính
B. Tổng cục Thuế
C. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Đánh nhiều loại thuế lên cùng một đối tượng
B. Đánh thuế trùng lắp trên cùng một đối tượng chịu thuế
C. Nhiều đối tượng cùng chịu một loại thuế
D. Đối tượng phải chịu một mức thuế quá cao