A. Thuế GTGT chỉ đánh vào hoạt động tiêu dùng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ.
B. Người chịu thuế GTGT cũng là người nộp thuế.
C. Thuế GTGT không trùng lắp, do thuế GTGT đánh vào giá trị tăng thêm của HHDV qua các khâu sản xuất, lưu thông, tiêu dùng.
D. Câu A và C đúng
A. Đến khi nào hoàn tất việc cưỡng chế.
B. 1 năm
C. 6 tháng
D. 3 tháng
E. 3 năm
A. Theo đối tượng chịu thuế
B. Theo phương thức đánh thuế
C. Theo khả năng nộp thuế
D. Theo phương pháp tính thuế
A. Đúng
B. Sai
A. Bằng với thu nhập chịu thuế
B. Bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản được giảm trừ theo quy định
C. Bằng thu nhập chịu thuế cộng với các khoản thu nhập khác
D. Tất cả đều sai