A. Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
B. Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007
C. Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010
D. Tất cả
A. Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
B. Thuộc diện được miễn thuế
C. Cả 3 đều sai
D. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT
A. Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
B. Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
C. Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
A. Tiền nợ thuế, tiền truy thu thuế, tiền thuế phát sinh, tiền phạt
B. Tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế, tiền phạt
C. Tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh, tiền truy thu thuế
D. Tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền nợ thuế, tiền thuế phát sinh
A. Cơ sở thuế
B. Đối tượng chịu thuế
C. Đối tượng nộp thuế
D. Thuế suất