A. 2.500.000.000 đồng.
B. 250.000.000 đồng.
C. Cả 2 đều sai
A. 2.500.000.000 đồng.
B. 250.000.000 đồng.
C. Cả 2 đều sai