A. Ngày 01 tháng 7 năm 2010.
B. Ngày 25 tháng 11 năm 2009.
C. Ngày 01 tháng 7 năm 2009.
D. Ngày 25 tháng 11 năm 2010.
A. 10 m3
B. 100 m3
C. 1.000 m3
A. Thông tư số 105 /2010/TT-BTC ngày 23/07/2010.
B. Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.
C. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 .
D. Tât cả
A. Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
B. Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế tài nguyên.
C. Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB và thuế giá trị gia tăng.
D. Giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế TTĐB.
A. Tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán
B. Tài nguyên khai thác lưu động, không thường xuyên
C. Sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng
D. Tât cả