A. Tổ chức khai thác tài nguyên
B. Cá nhân khai thác tài nguyên
C. Tất cả
A. Cục thuế địa phương nơi khai thác tài nguyên.
B. Chi cục thuế địa phương nơi khai thác tài nguyên.
C. Cục thuế địa phương nơi người nộp thuế đặt văn phòng điều hành chính.
D. Sở Tài nguyên môi trường nơi khai khác tài nguyên.
A. Tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán
B. Tài nguyên khai thác lưu động, không thường xuyên
C. Sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng
D. Tât cả
A. Ngày 01 tháng 7 năm 2010.
B. Ngày 25 tháng 11 năm 2009.
C. Ngày 01 tháng 7 năm 2009.
D. Ngày 25 tháng 11 năm 2010.
A. 10 m3
B. 100 m3
C. 1.000 m3