A. Ngày 01 tháng 7 năm 2010.
B. Ngày 25 tháng 11 năm 2009.
C. Ngày 01 tháng 7 năm 2009.
D. Ngày 25 tháng 11 năm 2010.
A. Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
B. Giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. (Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau)
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai.
A. Thông tư số 105 /2010/TT-BTC ngày 23/07/2010.
B. Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.
C. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 .
D. Tât cả
A. 10 m3
B. 100 m3
C. 1.000 m3
A. sản lượng tài nguyên tính thuế.
B. giá tính thuế và thuế suất.
C. Cả A và B