A. Đơn vị A
B. Đơn vị B
C. Đơn vị C
D. Cả A, B, C
A. Tổng số tiền thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng.
B. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng chưa trừ tiền trả thưởng cho khách.
C. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.
A. Gặp khó khăn do thiên tai;
B. Gặp khó khăn do tai nạn bất ngờ;
C. Kinh doanh bị thua lỗ;
D. a và b đều đúng.
A. 100.000.000 đ
B. 40.000.000 đ
C. 60.000.000 đ
D. 71.428.571 đ
A. Thuế TTĐB của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.
B. Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ (nếu có chứng từ hợp pháp)
C. Thuế TTĐB của hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nguyên liệu mua vào (nếu có chứng từ hợp pháp)
D. Không có câu nào trên là đúng.