A. 600 triệu đồng
B. 720 triệu đồng
C. 744 triệu đồng
D. Tất cả đều sai.
A. Thuế nhập khẩu
B. Thuế TTĐB
C. Thuế nhập khẩu và thuế TTĐB
D. Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT.
A. 150 triệu đồng.
B. 165 triệu đồng.
C. 0 triệu đồng.
D. 195 triệu đồng.
A. Đúng
B. Sai
A. Tổng số tiền thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng.
B. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng chưa trừ tiền trả thưởng cho khách.
C. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.