A. Toàn bộ số hàng hoá đã mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
B. Toàn bộ số hàng hoá đã xuất khẩu mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009 .
C. Toàn bộ số hàng hoá đã tiêu thụ trong nước mua của cơ sở sản xuất D trong kỳ tính thuế tháng 7/2009.
D. Cả a, b, c đều sai.
A. 100.000.000 đ
B. 40.000.000 đ
C. 60.000.000 đ
D. 71.428.571 đ
A. 600 triệu đồng
B. 720 triệu đồng
C. 744 triệu đồng
D. Tất cả đều sai.
A. 150 triệu
B. 200 triệu
C. 350 triệu
D. Tất cả đều sai
A. 13,5 triệu đồng
B. 34,6 triệu đồng
C. 0 triệu đồng
D. Tất cả đều sai.