A. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
B. Giá chưa bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
C. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu chưa bao gồm thuế Tiêu thụ đặc biệt
D. Cả 3 trường hợp trên đều sai.
A. 150 triệu đồng.
B. 165 triệu đồng.
C. 0 triệu đồng.
D. 195 triệu đồng.
A. Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009;
B. Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010;
C. Có hiệu lực thi hành từ 1/4/2009 đối với tất cả các mặt hàng chịu thuế TTĐB;
D. Có hiệu lực thi hành từ 1/4/2009; cácquy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010.
A. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
B. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
C. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
D. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
A. 150 triệu
B. 200 triệu
C. 350 triệu
D. Tất cả đều sai