A. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công
B. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng
C. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng
D. Hoặc a, hoặc b, hoặc c
A. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
B. Giá chưa bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
C. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu chưa bao gồm thuế Tiêu thụ đặc biệt
D. Cả 3 trường hợp trên đều sai.
A. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
B. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
C. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
D. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
A. Bài lá
B. Rượu thuốc
C. Bia tươi
D. Cả a, b, c đều đúng.
A. 150 triệu đồng.
B. 165 triệu đồng.
C. 0 triệu đồng.
D. 195 triệu đồng.