A. 900 triệu đồng
B. 750 triệu đồng
C. 810 triệu đồng
D. 675 triệu đồng.
A. Giá bán chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT.
B. Giá bán chưa có thuế GTGT.
C. Giá bán chưa có thuế TTĐB
D. Hoặc B hoặc C
A. Đúng
B. Sai
A. 150 triệu đồng.
B. 165 triệu đồng.
C. 0 triệu đồng.
D. 195 triệu đồng.
A. Tổng số tiền thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng.
B. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng chưa trừ tiền trả thưởng cho khách.
C. Doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách.