A. Đúng
B. Sai
A. 29,2 triệu đồng
B. 40,8 triệu đồng
C. 70 triệu đồng
D. Tât cả đều sai
A. Lập HĐ GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào ( Nếu Cty A đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).
B. Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. ( Nếu Cty A chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu)
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
A. Công ty A
B. Công ty B
C. Nhà sản xuất C
D. Công ty A và công ty B cùng chịu
A. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam
B. Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
C. Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
D. Câu A và C đúng