A. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
B. Phải khấu trừ 10% cho cá nhân có mã số thuế.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Đánh trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế.
B. Đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế.
C. Câu A và C là đúng
D. Không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ.
A. sản lượng tài nguyên tính thuế.
B. giá tính thuế và thuế suất.
C. Cả A và B
A. Đúng
B. Sai
A. Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định của Luật sỡ hữu trí tuệ
B. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
C. Câu a và b đều đúng.