A. Không phải nộp thuế GTGT do quạt được lắp vào các phân xưởng sản xuất
B. Không phải nộp thuế GTGT do tiêu dùng nội bộ.
C. Câu A và B đúng
D. 5 triệu
A. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu đồng .
B. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc .
C. cả a và b đều sai .
D. cả a và b đều đúng.
A. Đúng
B. Sai
A. Các phụ cấp theo qui định của Luật Lao động.
B. Các phụ cấp theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội.
C. a & b đều sai
D. a & b đều đúng
A. Tháng 8/2009
B. Tháng 9/2009
C. Tháng 10/2009
D. Tháng 11/2009