A. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
B. Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Câu A và B đúng
D. Câu A và B sai
A. Đúng
B. Sai
A. Tổ chức khai thác tài nguyên
B. Cá nhân khai thác tài nguyên
C. Tất cả
A. Đúng
B. Sai
A. 50 triệu
B. 25 triệu
C. Không phải tính và nộp thuế GTGT
D. Số khác