A. Thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ (20 triệu USD), không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu.
B. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (100 triệu USD).
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
A. Đúng
B. Sai
A. HH xuất khẩu
B. Dịch vụ xuất khẩu
C. Vận tải quốc tế
D. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan
A. Giá tính thuế của hàng hoá bán ra của cơ sở giao gia công
B. Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng
C. Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng
D. Hoặc a, hoặc b, hoặc c
A. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được.
B. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.
C. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.
D. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong vòng 1 năm kể tử ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng