A. Đúng, vì 200 triệu/4năm = 50 triệu (đã trích khấu hao theo đường thằng) và khi mua máy Server có Hoá đơn GTGT hợp pháp.
B. Sai, vì máy Server được mua từ nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty Sasa.
C. Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiểu là 2 năm nên 200 triệu/2năm = 100 triệu
D. Sai, vì theo quy định máy chủ Server được phép khấu hao tối thiều 2 năm và tối đa là 4 năm, đồng thời khi mua máy có Hoá đơn GTGT đầy đủ, hợp pháp nên 200 triệu/(2năm + 4năm):2 = 66,67 triệu
A. Là thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
B. Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
C. Cả hai câu trên đều đúng
A. Tiền
B. Hiện vật
C. a & b đều đúng
A. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
B. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
C. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
A. Không phải tính và nộp thuế GTGT
B. Giá bán chưa có thuế GTGT
C. Giá bán đã có thuế GTGT
D. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.