A. A, Gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
B. B, Gạo thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vì thu mua của Tổ chức trực tiếp trồng chứ không phải của Nông dân trực tiếp trồng.
C. C, Gạo thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.
D. D, Tất cả đều sai.
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Đúng
B. Sai
A. Do tiền bán nhà dành để đi du học nên được miễn thuế
B. Anh Chương phải đóng thuế với thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan.
C. Anh Chương phải đóng thuế với thuế 2% trên giá chuyển nhượng nếu không xác định được giá vốn; các chi phí liên quan và đây không phải là căn nhà duy nhất của Anh Chương.
D. Anh Chương phải đóng thuế với thuế 25% trên giá chuyển nhượng.