A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 25%
A. Được, Nếu đáp ứng điều kiện và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán đồng thời phải Đăng ký với cơ quan thuế.
B. Không được, Nhà thầu nước ngoài chỉ nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
C. Được, Nếu chứng minh được số thuế GTGT đầu vào là hợp pháp.
D. Không được, vì Nhà thầu nước ngoài không có Pháp nhân tại việt nam.
A. Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm là 50%
B. Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 30%
C. Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 50%
D. Vận tải, sản xuất, kinh doanh khác là 30%
E. Tât cả đều đúng
A. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng
B. Giá đã có thuế giá trị gia tăng
C. Giá căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế
D. Cả 3 đều sai
A. Thông tư số 105 /2010/TT-BTC ngày 23/07/2010.
B. Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010.
C. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 .
D. Tât cả