A. Đúng
B. Sai
A. A, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT.
B. B, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên phải kê khai, tính thuế GTGT.
C. C, Tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên phải kê khai, tính thuế GTGT. Vì Ngân hàng ABC là người phát mại (bán) xe Ô tô.
D. D, Câu B và C đúng.
A. Phải khai thuế GTGT tạm tính tuỳ theo quy định của nơi tiêu thụ
B. Phải kê khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 10% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế GTGT với chi cục thuế địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
C. Phải kê khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
D. Câu B và C đúng
A. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền thuế, tiền phạt theo quy định.
B. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế.
C. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.
D. Tất cả đều đúng
A. Công ty A
B. Công ty B
C. Nhà sản xuất C
D. Công ty A và công ty B cùng chịu