A. Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật
B. Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả
C. Tiền thù lao dưới các hình thức
A. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
B. Giá chưa bao gồm thuế Nhập khẩu và thuế Tiêu thụ đặc biệt
C. Giá đã bao gồm thuế Nhập khẩu chưa bao gồm thuế Tiêu thụ đặc biệt
D. Cả 3 trường hợp trên đều sai.
A. Tổ chức khai thác tài nguyên
B. Cá nhân khai thác tài nguyên
C. Tất cả
A. Không phải nộp thuế TNCN
B. Phải nộp thuế TNCN, nếu rút lợi nhuận ra khỏi công ty
C. Phải nộp thuế TNCN, nếu thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
D. Câu B và C đúng
A. Mét khối (m3)
B. Lít (l)
C. Căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.
D. Câu A hoặc B