A. Thu nhập từ kinh doanh
B. Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
C. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
D. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
A. 500 triệu đồng
B. 625 triệu đồng
C. 575 triệu đồng
D. Số khác
A. Đến khi nào hoàn tất việc cưỡng chế.
B. 1 năm
C. 6 tháng
D. 3 tháng
E. 3 năm
A. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
B. Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
C. Cá nhân không cư trú có thu nhập tại việt nam
D. a & b đều đúng
A. Đúng
B. Sai