A. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất thuế GTGT).
B. Giá bán chưa có thuế GTGT/(1+Thuế suất TTĐB).
C. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
D. Giá bán chưa có thuế TTĐB/(1+Thuế suất thuế GTGT).
A. Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002
B. Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007
C. Thông tư số: 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
D. Tất cả đều sai
A. Hoá đơn giả.
B. Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng
C. Hoá đơn hết giá trị sử dụng.
D. Tất cả.
A. Đúng
B. Sai
A. sản lượng tài nguyên tính thuế.
B. giá tính thuế và thuế suất.
C. Cả A và B